Gyakran ismétlődő kérdések

Gyakran ismétlődő kérdések - www.tkkzrt.hu

COVID-19 TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. és a TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel a személyes ügyfélszolgálatot ideiglenesen szünetelteti, mely intézkedés bevezetésével mind ügyfeleink, mind munkatársaink egészségének védelmét kívánjuk szolgálni.

 

Leveleiket az eddig megszokott módon írásban (postai úton és e-mailben) juttathatják el részünkre.

Telefonos ügyfélszolgálatunk zavartalanul üzemel.

 

Bármilyen változásról honlapunkon tájékozódhatnak.

 

Elérhetőségek:

 

Levélcímünk: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2.em. 2.54.

 

Telefonszámaink: +36-1/329-7861, +36-1/329-0621 és +36-1/773-3285

 

Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. e-mail címe: tkkzrt@tkkzrt.hu

 

TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. e-mail címe: info@behajtas.tkkzrt.hu

 

1. Mivel foglalkozik a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.?

 

A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1995-től rossz minősítésű követeléseket vesz át a takarékszövetkezeti ingráció tagjaitól. Társaságunk elsődleges feladata a követelések jól átlátható és ellenőrizhető szakmai kezelése. 

 

2. Hogyan kerülnek a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. kezelésébe a követelések?

 

A követelések engedményezés útján a követelés megvásárlásával és a hitelezők megbízása alapján kerülnek Társaságunk kezelésébe.

 

3. Mit jelent az engedményezés?

 

Az engedményezés alkalmával az engedményező (pl. hitelező) a kötelezettel szemben fennálló követelését másra, nevezetesen az engedményesre (pl. követeléskezelő) ruházza át a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján (régi Ptk. XXVII. fejezet 328-331. §, új Ptk. 6:193 6:201. §). 

 

Az engedményező és az engedményes közötti engedményezési szerződés nem érinti a kötelezett helyzetét, és a hozzájárulására sincs szükség. Az engedményezést követően a kötelezett tartozását az engedményes (jelen esetben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.) részére köteles megfizetni.

 

4. Milyen alapon kerültek átadásra a személyes adataim a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. részére?

 

A 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161.§ (1) bekezdés c) pontja, és a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 6.§ (5) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény, amennyiben a lejárt követelése érvényesítéséhez szükséges, kiadhatja a neki tartozó magánszemély adatait külön hozzájárulás nélkül követeléskezelő cégeknek, hiszen jogos érdeke igazolható. 

 

Társaságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével és hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat.

 

5. Miért nem kaptam tájékoztatást arról, hogy az eredeti jogosult a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-re engedményezte a követelésem?

 

Társaságunk a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tesz, melyhez elsődlegesen az engedményező által rendelkezésre bocsátott adatbázis veszi alapul.

 

Abban az esettben fordulhat elő, hogy az értesítés elkerüli a címzettet, vagy olyan személy kap értesítést, aki nem szereplője az adott ügyletnek, ha a   követelés engedményezésekor átadott ügyféladatok  tévesek.

 

Kérjük, hogy amennyiben változás következik be adataikban, úgy haladéktalanul tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek és jelezzék a változást. Ehhez formalevelet talál a formanyomtatványok fül alatt.

 

6. Mi a hivatkozási szám, és azt hol találom meg?

 

Társaságunk az Önnel szemben fennálló követelését egy meghatározott hivatkozási számon tartja nyilván. A hivatkozási szám valamennyi levelünkön a bal felső sarokban az iktatószám alatt található A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy írásbeli megkeresésén szíveskedjék feltüntetni a hivatkozási számot. Telefonos ügyintézés során is szíveskedjék azt megadni a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

 

7. Egyösszegű befizetéssel nem tudom rendezni a tartozást, mit tehetek?

 

Társaságunk elsődleges célja a tartozás megállapodás alapján történő rendezése, így írásbeli kérelme alapján részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Tekintettel arra, hogy tartozása a kifizetés napjáig kamatozik, ezért csak olyan mértékű részletfizetéshez tudunk hozzájárulni, amelynél a tartozás összege csökken, tehát a havonta felszámított (éves) késedelmi kamat mértékét meghaladja és belátható időn belül a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül.

 

8. Hogyan köthetek részletfizetési megállapodást?

 

A részletfizetés iránti kérelmét kérjük, hogy minden esetben írásban szíveskedjék benyújtani. A kérelemben szíveskedjék megjelölni, hogy milyen összegű részletfizetést tud vállalni és azt milyen kezdő időponttal tudja teljesíteni.

 

9. Csak az engedményezett követelést kell megfizetnem?

 

Az engedményezett teljes tartozás összege növekszik a hitelszerződésben megjelölt mértékű késedelmi kamattal, így nem az engedményezett követelést, hanem a kifizetés napján fennálló késedelmi kamatokkal és költségekkel növelt összeget köteles kiegyenlíteni.

 

10. Mi történik, ha nem veszem fel a kapcsolatot Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-vel vagy megbízottjával?

 

Megállapodás hiányában követelésünket jogi eljárás útján érvényesítjük. Ennek első lépéseként a közjegyzők hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk. Amennyiben a fizetési meghagyásban megjelölt követelést az adós határidőben nem vitatja, úgy az jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. A végrehajtási eljárás során a végrehajtó – többek között – letilthatja rendszeres jövedelmét, inkasszálhatja bankszámláját, lefoglalhatja gépjárművét és a lakásában található ingóságokat és végső soron elárverezheti a tulajdonában álló ingatlant.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogi eljárások költségei növelik a tartozás összegét.

 

Amennyiben az engedményezés időpontjában már végrehajtási eljárás van folyamatban Önnel szemben, úgy megállapodás hiányában kezdeményezni fogjuk a végrehajtási eljárás folytatását.

 

11. Kinek az adatai kerülnek fel a Központi Hitelinformációs Rendszerbe(KHR-be) ?

 

A 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (Khr tv.) értelmében minden pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést kötő adós és adóstárs szerződéses adatai rögzítésre kerülnek. A dologi adósok, örökösök, készfizető kezesek adatai nem.

 

Amennyiben az Ön lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ez a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy adatai a KHR lista negatív részére is felkerülnek aktív státusszal.

 

Vállalkozások esetében a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ez a késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy adatai a KHR lista negatív részére is felkerülnek aktív státusszal.

 

12. Mikor és hogyan törlődnek az adataim a KHR rendszeréből?

 

A KHR negatív listájáról az aktív státuszú ügyfelek csak a tartozás kiegyenlítését követően kerülnek a KHR-ben passzív státuszba.

 

Amennyiben a tartozását Ön teljes mértékben kiegyenlítette, a tartozás lezárásától a KHR-en úgynevezett passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 1 év elteltével a nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

 

Abban az esetben, ha nem a teljes tartozását egyenlítette ki, hanem a követelés egy része elengedésre kerül, akkor a lezárástól a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 5 év elteltével a nyilvántartott adatai törlésre kerülnek.

 

13. Hogyan kaphatok arról tájékoztatást, hogy milyen adataim szerepelnek a KHR-ben?

 

Azokkal a szerződéseivel és esetlegesen a hozzájuk kapcsolódó mulasztással kapcsolatban, melyek esetében a jogosult Társaságunk, az ügyintézőtől kérhet tájékoztatást. Ha valamennyi, KHR-ben szereplő szerződésével és mulasztásával kapcsolatban van szüksége információra, bármely pénzintézetnél vagy közvetlenül a KHR-t működtető BISZ Zrt.-nél ingyenesen kérhet ún. Saját Hiteljelentést (korábbi nevén: Ügyféltudakozvány). A BISZ Zrt. elérhetőségei: https://www.bisz.hu/khr, vagy 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.

 

14. Hogyan tájékozódhatok a fennálló tartozás összegéről?

 

A tartozás összegéről egyrészt levélben tájékoztatjuk, másrészt lehetősége van az ügyintézőtől telefonon vagy írásban érdeklődni a következő telefonszámokon, ill. levelezési címeken: +36-1/329-7861 vagy +36-1/329-0621 vagy +36-1/773-3285; 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. em. 2.54.; tkkzrt@tkkzrt.hu.

 

15. Hogyan kérhetek csekket a befizetés teljesítéséhez?

 

  • Az ügyintézőtől telefonon: +36-1/329-7861 vagy +36-1/329-0621 vagy +36-1/773-3285
  • Írásban postai úton Írásban elektronikus úton: tkkzrt@tkkzrt.hu.

 

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a postai készpénzátutalási megbízás (csekk) befizetésének díját Társaságunk áthárít(hat)ja, így javasoljuk, hogy tartozását közvetlenül bankszámlánkra történő átutalással fizesse meg felénk.

 

16. Tartozásrendezés esetén hogyan kérhetek igazolást a tartozás megszűnéséről?

 

A tartozás kiegyenlítését követően ügyintézőnk „Igazolás tartozás megszűnéséről” tárgyú levelet küld, amelyben tájékoztatjuk, hogy a tartozása megszűnt. Amennyiben nem kapott ilyen levelet, telefonon, személyesen vagy írásban (postai, ill. elektronikus úton) kérheti azt.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben végrehajtási eljárás is folyt Önnel szemben, a végrehajtó költségeit az eljáró végrehajtónál kell rendeznie.

 

17. Csak adóstársként/ csak kezesként szerepelek a kötelemben, miért nem csak az adóstól követelik a tartozás megfizetését?

 

Az adóstársnak az adóssal azonos kötelezettsége áll fenn, tehát a tartozás megfizetésért egyetemlegesen, ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával.

 

A kezességi szerződés aláírásával a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, úgy maga fog helyette a jogosultnak (hitelező, követeléskezelő stb.) teljesíteni.

 

Amennyiben készfizető kezességről beszélünk (és nem sortartó kezességről), úgy a kezes nem követelheti azt, hogy a jogosult a követelését először az adóstól hajtsa be. A készfizető kezes is egyetemlegesen, ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával a tartozás megfizetéséért.

 

18. A jövedelmemre letiltást adott ki a végrehajtó, kérhetek-e ilyen esetben is részletfizetést a végrehajtás szüneteltetése érdekében?

 

A végrehajtási eljárás során is nyújthat be részletfizetés iránti kérelmet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a letiltás során havonta levonásra kerülő összegnél alacsonyabb mértékű részletfizetéshez nem áll módunkban hozzájárulni.

 

19. Lakóhelyemen történő személyes felkeresés esetén készpénzben lehet-e fizetni?

 

Társaságunk munkatársa vagy eljáró megbízottunk a személyes felkeresés során készpénzt nem vehet át. Munkatársunk/megbízottunk bankkártya elfogadására alkalmas banki terminállal (POS) nem rendelkezik. A tartozás rendezése kizárólag Társaságunk pénztárba történő készpénz befizetés formájában vagy banki átutalással történhet. Készpénzes befizetés és banki átutalás esetén is kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a hivatkozási számot szíveskedjék feltüntetni!

 

20. Ha rendezni szeretném a tartozásom, milyen bankszámlaszámra fizethetek?

 

Amennyiben rendezni kívánja tartozását – vagy annak egy részét – akkor a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10008315-00000000 számú bankszámlára történő utalással teheti meg. Az átutalás beazonosíthatósága céljából kérjük a hivatkozási számot a közlemény rovatban feltüntetni.